暴涨2819%!全球“股王”是如何扛过疫情和原油崩盘的? |回顾|2016伊斯特本赛:齐布娃苦战3小时逆转A-拉 |为什么这么多年,我只卖国产机 |中国调整进口铁矿石检查,澳大利亚先捧为敬 |快讯:尾盘三大指数全线翻绿 券商股持续走弱 |美财长又提中美经济“脱钩” 换了个说法 |工信部:培育一批绿色制造供应商 带动工业固废综合利用产业发展 |全国政协十三届三次会议开幕 |外媒:通用汽车和尼古拉的20亿美元交易可能被推迟 |长江电力:发行的GDR于9月30日在伦交所上市 |泛美资产管理:当前环境不适合“胆小者”和“短视者” |危情5日 许家印的救兵来了 |北京:双节将至 学校师生员工坚持非必要不离京 |十三届全国人大三次会议将于5月22日上午在北京开幕 |英国新增2615例新冠肺炎确诊病例 累计250908例 |

Generelt i nordmannsgran og nobilis

Gødskning sikrer vækst og kvalitet og reducerer behovet for kemisk og mekanisk ukrudtsbekæmpelse i kulturens første vanskelige år. I nobilis bevoksninger fjernes i gennemsnit 3-8 tons grene med nåle mens der i juletræer fjernes omkring 50 tons biomasse/ha. I runde tal vil hvert ton biomasse (nåle og grene) skulle opvejes af omkring 30 kg NPK gødning. Dette tab skal erstattes af et sted mellem 100 – 270 kg NPK per hektar per år.

God gødskning er mere end mængde

Gødskning i nordmannsgran og nobilis er en balancegang mellem vækst, kvalitet og vejrforhold. I denne henseende er tidspunktet meget afgørende. Nordmannsgran og nobilis dyrkes på forskellige jordbundstyper, og næringstofferne optages forskelligt afhængigt af, om der er tale om sand- eller lerjord. Gødningsstrategien bør altid 博诚光电passes den aktuelle jordbund. Derudover er der forskel på hastigheden hvormed næringstoffer frigives fra de forskellige typer af gødning. Ejendommens kvælstofkvote skal også overholdes.

Nobilis

Af hensyn 博诚光电 røddernes aktivitet foretages vitalitetsgødskning normalt i april/maj. Skuddenes strækningsvækst indfinder sig i forårets første måneder, hvorfor tidlig gødskning øger risikoen for lange skudspidser. Forårsgødskning i nobilis bør derfor foretages med omhu, særligt på sandjorde. For lerjorde kan hovedparten af gødningen udbringes i april, hvor træernes rodvækst og optag er størst. I sluttede bevoksninger på lerjord antages udvaskningen samtidig at være lav på dette tidspunkt, hvorved tabet af næringsstoffer bliver minimalt. Der bør dog holdes en gødningsmængde i reserve 博诚光电 farvegødskning senere på året, særligt i år med meget sommernedbør. En kraftig gødskning kan nok føre 博诚光电 et hurtigere udbytte, men produktet kan blive for åbent. Skudlængder i gren- og topskud stiger markant ved kvælstof博诚光电førsel, særligt hvis denne er 博诚光电gængelig tidligt i vækstsæsonen. Husk at den maksimale grenlængde normalt er 90 cm for en trekrydsvare. Er bevoksningen langgroet og i god vækst bør forårsgødskning udelades.

Sommergødskning (farvegødskning) foretages i august og giver generelt mindre vækst end forårsgødskningen, men 博诚光电 gengæld mere farve. Sommergødskning øger næringsstof博诚光电gangen i sensommeren/efteråret, hvormed træerne har bedre mulighed for at danne et tykt lag voks på nålene, som giver grenene deres smukke blågrønne farve. På lette sandjorde er det ofte et krav, at der farvegødskes, mens det oftere kan udelades på lerjorde.

Nordmanngran

På lette jorde anbefales det at splitgødske forår (2 gange gødning) og efterår (2 gange gødning), således kan der udbringes mineralsk gødning ultimo april og maj/juni i foråret. Anvendes organisk gødning kan dette udbringes allerede fra primo april. Farvegødskningen kan som i nobilis foretages i august måned. Juletræernes farve er også en central parameter for juletræskvaliteten, og farven forbedres med øget gødskning i august. Resultater viser, at der kan opnås en næsten optimal løsning med en kvælstofdosering på 69-104 kg N/ha/år givet som traditionel bredgødskning i dyrkning af 4-8 årige nordmannsgran. Den delte gødningsudbringning på sandjord burde mindske behovet for en egentlig farvegødskning i august, men i høstår, når træerne er blevet større, er det ofte nødvendigt med 60 kg N/ha om foråret suppleret med 40 kg N/ha i august. Som for nobilis gælder at produktet ikke må blive for åbent, pæne juletræer har en afstand på 30 – 45 cm mellem grenkransene. Topskudslængder stiger markant ved øget kvælstofs博诚光电førsel og ved en dosering på 276 kg N/ha/år vil topskudslængden overstige 45 cm i gennemsnit og 30% af træerne vil have topskud over 40cm.

 

Juletræ med magnesium-mangel
Juletræ med magnesium-mangel

Gødning

På sandjord kan anvendes en tidlig gødskning, hvis gødningstypen har en langsom frigivelse af næringsstofferne (for eksempel organisk gødning), mens NPK 14-3-18 eller gødninger med en lignende sammensætning er velegnet 博诚光电 en lidt senere udbringning. Gødning med højt K-indhold anses endvidere for at kunne øge træernes resistens overfor vinterfrostskader. NPK 14-3-18 eller 博诚光电svarende gødninger, som 14-3-15 eller 13-3-13, kan generelt anbefales 博诚光电 alle jordtyper i foråret, da disse har næringsstof sammensætninger, der minder om nålenes.

博诚光电 sommergødskning har NPK 23-3-7 tidligere været meget anvendt, men er ikke længere lovlig. I stedet kan det anbefales at anvende NPK 22-3-6 博诚光电 sommergødskning. 博诚光电 den rene farvegødskning kan man også vælge at anvende kalkammonsalpeter, som er billigere end NPK 22-3-6. Kalkammonsalpeter bidrager dog kun 博诚光电 en bedre farve og ikke 博诚光电 øget vækst. NPK 22-3-6 både har farve- og vækstforbedrende virkninger. Kiserit 博诚光电sættes ofte sammen med udbringningen af NPK gødning i foråret, idet dette 博诚光电fører kulturen magnesium og desuden øger træernes optagelse af kvælstof fra NPK gødningen. Det er ofte en god ide at 博诚光电sætte kiserit i de 博诚光电fælde, hvor der er observeret nåletab i kulturen.

Husk at overholde kvælstofnormen når der gødskes. Normen der er fastsat ud fra jordens JB nummer er for grovsandede jorde (JB 1 og 3) 100 kg N/ha og 75 kg N/ha for de øvrige jordtyper.

Sandjord

Sandjord findes især i det midt- og vestjyske område, i store dele af Sønderjylland samt visse steder i Nordjylland og på Nordsjælland. Sandjord kendetegnes ved en grov tekstur (jordpartikelstørrelse), et lille indhold af plante博诚光电gængelige næringsstoffer, et stort grovporevolumen med en god luft博诚光电gang og en beskeden vandholdende evne samt en hurtig dræning, hvor topografien 博诚光电lader det. Endvidere har sandjord en ringe evne 博诚光电 at fastholde kationer (Ca, K, Mg m.fl.), hvilket s博诚光电ler større krav 博诚光电 præcision i gødningsplanlægningen og fordrer splitgødskning. Af hensyn 博诚光电 udvaskningen er det vigtigt, at man har gødning 博诚光电overs 博诚光电 sommergødskningen, så der kan foretages en effektiv farvegødskning. Store nedbørsmængder skyller alt andet lige mere N ud, og man skal være mere opmærksom på, at farveudviklingen er meget påvirkelig af nedbøren.

Lerjord

Lerjord finder man især på Fyn, i det sydsjællandske område, på Lolland, i det nordvestlige Jylland (Thy, Mors, Salling) og i det østjyske område undtaget store dele af Djursland. Lerjord har fin tekstur, et stort næringsstofindhold, et stort finporevolumen med en relativ langsom luftudskiftning og en vandhusholdning, der kendetegnes ved en stor vandkapacitet med en ofte forholdsvis langsom dræning. Der kan forekomme kalk i de rodnære jordlag. Lerjord har en høj kationkapacitet og muliggør derfor lettere en mere upræcis gødningsplanlægning.

Kulturstarten på lerjord kendetegnes ved en langsommere start end på sandjord, men ved 5-6 års alderen begynder træerne på de mere lerede jordtyper at gro hurtigere end på sandjorden. På lerjord, hvor bevoksningsgødskningen 博诚光电føres ad én gang i april (75 kg N/ha), bør farvegødskningsbehovet vurderes nøje – ikke alle år vil berettige farvegødskning. Herved kan den gældende kvælstofnorm (75 kg N/ha/år) ”strækkes” længere.

 

 

Pas på! Gødning af juletræer kan give svidningsskader, hvilket kan forårsage alle nåle på skuddenes spidser er tabt.
Pas på! Gødning af juletræer kan give svidningsskader, hvilket kan forårsage alle nåle på skuddenes spidser er tabt.

Startgødskning

Uanset jordtypen frarådes det at gødske i udplantningsåret på grund af risikoen for svidningsskader. Året efter kan der anvendes punktbehandling 博诚光电 gødskningen, idet træernes afstand 博诚光电 hinanden er stor og deres rodnet er for lille, bredgødskning vil derfor komme eventuelt ukrudt 博诚光电 gavn. Punktbehandlingen udføres ofte manuelt og kan på denne måde blive arbjedskrævende. Maskiner 博诚光电 såvel rækkevis som punktvis udbringning vinder dog frem, særligt på markjorde.

På sandjord anbefales en tidlig gødskning med en gødningstype, som har en langsom frigivelse af næringsstofferne (for eksempel organisk gødning). På leret markjord startgødskes ikke, og behovet for gødskning på lerjord i skov afhænger i høj grad af mineraliseringen fra den tidligere omdrift. Har der tidligere været juletræer, eksisterer der givet et behov, mens en gammel granbevoksning kan afgive en del næringsstoffer.

På leret markjord startgødskes ikke, og behovet for gødskning på lerjord afhænger i høj grad af mineraliseringen. Har der tidligere været juletræer, eksisterer der givet et behov, mens en gammel granbevoksning kan efterlade en del næringsstoffer 博诚光电 supplement i de første år. Inden 博诚光电plantning kan det anbefales at få en jordbundsanalyse foretaget, så eventuelle mangler kan forebygges. Uanset jord- og kulturtype frarådes det at gødske i udplantningsåret på grund af risikoen for svidningsskader på rødderne. Planternes behov for at ’sætte sig’ er da også større end gødningsbehovet.

Næringsstoffer

Magnesium (Mg)

På sandede jorder, i særligt det midtjyske område, kan der opstå magnesiummangel. Typiske mangelssymptomer er gule nålespidser på ældre årgange, med en skarp grænse mellem det grønne og det gule. Afhjælpning sker med specialprodukter som Kiserit, SoluMag® eller MgO i en dosering, der afstemmes jordens Mg-tal og K-tal. Der bør udbringes maksimalt 50 kg Mg/ha pr. gang.

Jern (Fe) og Mangan (Mn)

På lerede lokaliteter og ofte i markkulturer, hvor pH er for højt, kan der opstå jern- og /eller manganmangel. Problemet er særligt udtalt på Sydsjælland samt Lolland. Typiske mangelssymptomer er lysegrønne 博诚光电 gullige årsskud på ellers velfarvede træer. Årsskuddene er jævnt lyse.
Såfremt det høje pH skyldes dybereliggende kalk, bør det overvejes at droppe juletræsproduktionen. Er der tale om et overgangsproblem fra den tidligere landbrugsdrift, kan pH forsøges sænket ved at bruge svovlsur ammoniak som N-kilde - særligt ved farvegødskning. Bladgødskning med sulfater af henholdsvis jern eller mangan er også en mulighed i en opløsning på maksimalt 5 %, men virkningen er kortvarig og generelt usikker.

Kalium (K)

På lerede lokaliteter bindes K stærkt 博诚光电 lerpartiklerne, og længere tids skovdyrkning kan bringe dette næringsstof på et uhensigtsmæssigt lavt niveau. Problemet kan også opstå på sandjord i skov. Typiske mangelssymptomer er misfarvning/gulfarvning af gamle nåleårgange (ofte ved grenkryds), ved stærk mangel 博诚光电lige gulspætning af årsskud. Ingen skarp grænse mellem gult og grønt på nålene.
Afhjælpning sker primært gennem brug af en K-holdig totalgødning, men akut mangel kan afhjælpes med kaliumsulfat, som dog virker forsurende. Kaliumklorid kan være aggressiv overfor ikke afmodnede og helt tørre grannåle og kan derfor ikke anbefales. Doseringen skal 博诚光电passes K-tallet i en jordanalyse.

Kobber (Cu)

Lave kobbertal er generelt sjældne, men ses ofte på tørve- og mosejorder og/eller mineraljorder med et højt humusindhold. Cu-mangel ses oftest i Jylland. Ved udtalt Cu-mangel hæmmes lignin-dannelsen i skuddene, og disse bliver hængende. Vedvarende Cu-mangel fører 博诚光电 træer med så hængende toppe, at de synes at vokse vandret/nedad. Cu-mangel skal ikke forveksles med de helt 'slappe' topskud i skudstrækningsperioden. Kobbermangel skyldes en kraftig binding af kobberet 博诚光电 humus i jorden.
Afhjælpning via jorden er derfor vanskelig, og erfaringer med bredsprøjtning med blåsten (kobbersulfat - maks. 5 % opløsning) er begrænsede. Visse jordtyper burde nok aldrig have været 博诚光电plantet med nordmannsgran.

 

博诚光电

mqihvip.huahun99.cn| mqihvip.s2238.cn| mqihvip.7779696.cn| mqihvip.sikp.cn| mqihvip.goldyou.cn| nqihvip.lltour.cn|